Druh a rozsah ohrožení

Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Dyje, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni města, zejména varováním obyvatel města - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek , tzv. blesková povodeň,  se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení města povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místa ohrožená bleskovou povodní na území města Podivín. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 20 - 30 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.

Ohrožení města povodní z toků Dyje, Trkmanka a Ladenská strouha

Povodeň při opuštění koryta toku Dyje zaplavuje inundační území na pravém nebo levém břehu. 

Povodňovými průtoky z toku Trkmanka a Ladenská strouha je ohrožena zástavba části Podivín – západ, jih a východ. Nejvážnější situace může být ve sníženině, přiléhající k levému břehu Dyje a zastavěné zóně, kde rozliv Q100 zasahuje zástavbu v její inundaci tvořící se z centra Podivín k jeho okraji.

(viz kapitola Ohrožené a ohrožující objekty).

V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Dyje jsou ohroženy všechny nízkoležící objekty v městoi Podivín.

TRANSFORMACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Pro transformaci povodňových průtoků bude využíváno rozlivu vod v prostoru podél Dyje a Trkmanky. Území na pravém břehu Trkmanky je
součástí Přítluckého poldru. V ploše Přítluckého poldru jsou navrženy hrůdy (drobné vyvýšeniny) pro lesní zvěř v případě zaplavení plochy
vodou. Bylo pravomocně vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MUBR 20133/2017 ze dne vyhotovení 19.04.2017 s platnosti 5 let.


Mezi Trkmankou a Ladenskou strouhou se jedná o Průtočnou suchou nádrž Za Trkmankou, která bude vybavena technickými objekty
v podobě zpevněných přelivů umístěných v ploše ochranných hrází na levém i pravém břehu Trkmanky. Přelivy budou umístěny v blízkosti
zaústění Trníčku do Trkmanky a v oblasti křížení Trkmanky se silnicí Lednice – Podivín.

ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ

O c h r a n a  ú z em í  p ř e d  p r ů c h o d e m  p r ů l o m o v é  v l n y  v z n i k l é  z v l á š t n í  p o v o d n í

Zájmové území je potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní způsobenou poruchou či havárií (protržením hráze)
vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji. Ohrožené území ale neovlivňuje zástavbu. V povodňovém plánu proto nebyla vymezena žádná opatření.
Současně bylo v řešeném území stanoveno pro významný vodní tok Dyje záplavové území, které bylo pro řešené území. Vymezena byla
rovněž aktivní zóna ZÚ. Výše uvedené skutečnosti jsou zapracovány do PP a jsou respektovány navrženými plochami pro realizaci
protipovodňových opatření: K15 - vodní plochy v katastru, Z31 - nově navržená propojující komunikace poslouží k PPO svým náspem jako ochrannou hrází, Z70 - obchvat města poslouží k PPO po silnici II/422 v jihovýchodní části města a Přítlucký suchý poldr v územním pásu mezi Trkmankou a Ladenskou strouhou. Pro něj bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MUBR 20133/2017 ze dne vyhotovení 19.04.2017 s platnosti 5 let. Z31 a Z70 jsou určeny k omezení - zmenšení záplavových území a tím rozvoji zástavby města.