Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů na Dyji, Trkmance a Ladenské strouze odpovídá poloze Podivína na jejich dolních tocích, kdy je voda v korytech již dostatečně naakumulovaná ze svých horních toků a tok protéká nížinou Dolnomoravského úvalu - je tedy odtok relativně pozvolný.

Profil

Qa

[m3/s]

Dyje – Ladná

41,70

Trkmanka – Velké Pavlovice

0,392


K. ú. Podivín protéká řeka Dyje ve 2 korytech svým západním okrajem od severo-západu k jiho-východu. Trkmanka je zde levostranným přítokem Dyje.

Koryto Dyje je v Podivíně upraveno. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Dyji a koryta přítoků do Dyje - Trkmanky, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují - Ladenská strouha - mosty a mostky ve městě.

Místa omezující odtokové poměry v katastru města Podivín