Popis správního území města Podivín


Město Podivín, Masarykovo náměstí 20, 691 45 Podivín

Tel: 519 344 203

web: www.podivin.cz ; podatelna@podivin.cz

Geografické souřadnice katastru:         48°49′32″ s. š., 16°50′54″ v. d.

Střed města Podivín s výškopisem:      48° 49' 32'' Sš  16° 50' 54" Vd

Nadmořská výška:                                          165  m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je 1 775 ha

Počet obyvatel města je   3 011 , z toho:

 • děti do 14 - ti let                        440
 • ekonomicky aktivní                1 953
 • ekonomicky neaktivní               618

Město Podivín

Podivín je město nacházející se v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav, ORP Břeclav. Leží 8 km severně od Břeclavi na levém břehu řeky Dyje, která protéká západním okrajem katastru a do které se vlévá od severu tekoucí říčka Trkmanka. V katastru pramení a středem protéká i Ladenská strouha. Katastrální výměra obce činí 17,75 km2. Největší katastrální výměru obce zaujímá orná půda. Okolí města ani samotný intravilán není výrazněji členěn, což potvrzuje malá svažitost terénu, ovšem patrný je jeho starobylý ostrovní ráz (původně obehnaný Dyjí) s vyvýšeným centrem.

Jméno Podivín původně označovalo hrad (dnes neznámé polohy) na ostrově v řece Dyji a bylo ve 13. století přeneseno na nově založené město. Je odvozeno od osobního jména Podiva. Území Podivína bylo pro strategicky výhodnou polohu osídleno již od pravěku. Kosmova kronika česká zmiňuje Podivu, zakladatele podivínského hradu. Již někdy během 13. století byl Podivín povýšen na město, což z něj činí nejstarší město v okrese Břeclav. Od 20. let 16. století se zde usazovali habáni, kteří tu žili až do svého vyhnání ze země roku 1622. Židé v Podivíně žili ve dvou čtvrtích (Horní a Dolní), přičemž po Dolní židovské čtvrti je dosud zachován křivolaký uliční rastr jihozápadně od náměstí.

Podivín se nikdy nevyvinul ve větší středisko, vždy byl ve stínu Hustopečí, Mikulova nebo později Břeclavi. Roku 1839 se nicméně jako jedno z prvních měst v českých zemích dočkal železnice, když kolem něj byla vedena odbočka Severní dráhy císaře Ferdinanda z Břeclavi do Brna.

Roku 1950 zde došlo k jedné z nejtragičtějších železničních nehod v českých dějinách, když rychlík vinou signalisty srazil autobus na přejezdu.

Nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí 165 - 172 m n. m. průměrné + 9,3 °C a průměrný roční srážkový úhrn činí 495 mm.

Město není rozděleno do místních částí. Počet obyvatel městou je 3011.  Město zřízuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

 

Zásobování vodou a energiemi:

 • pitná voda – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
  Ve městě Podivín je veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Břeclav. Zdrojem vody SV je jímací území Kančí obora. Voda je čerpána přes zásobovací síť Podivína do věžového vodojemu Podivín. Ve městě Podivín je od roku 1994 vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Břeclav. Zdrojem vody SV je jímací území Kančí obora o celkové vydatnosti 150 l/s. Vodovod v Podivíně je částečně majetkem VaK Břeclav a.s., částečně města a je provozován společností VaK Břeclav a.s. Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu přes síť Podivína do věžového vodojemu Podivín 200 m3 (207,7/202,2 m n.m.). V případě, že se voda nečerpá je Podivín a Ladná pod tlakem věžového vodojemu 200 m3 (207,7/202,2) Podivín. Pro nově navrhované lokality budou prodlouženy stávající vodovody, v okrajových částech stávající zástavby budou vybudované nové
  vodovodní řady, které budou zaokruhovány.
  Při situaci nutného nouzového zásobování se budou využívat i místní studny jako zdroj užitkové vody. Voda na pití bude kryta dovozem.
  Z á s o b o v á n í  v o d o u  v  p ř í p a d ě  p o ž á r u :
  V případě požáru je možno odebírat vodu z požárních hydrantů na vodovodních řadech. Bylo by vhodné na vodovodní síti osadit pro tyto účely nadzemní požární hydranty. Po provedení úprav, dle příslušných předpisů, je možno jako zdroj požární vody užívat nádrž bývalého štěrkoviště přiléhající k severní části zastavěného území.
 • zemní plyn - Po celém městě je proveden rozvod plynu buď středotlaký STL nebo nízkotlaký NTL. Ve městě se nachází čtyři regulační stanice, Fruta a.s.
  má vlastní regulační stanici, ke které je vedena vysokotlaká přípojka. Ve stávající zástavbě je navržena změna části stávajících NTL rozvodů na STL. Napojení obyvatel na STL je přes domovní regulátory plynu. Východní částí katastru města prochází koridor VVTL, VTL plynovodů.
  Podivín je zásobován z vysokotlakého plynovodu Brodské - Velké Němčice 250/40, a to odbočkou 150/40. Po celém městě je proveden rozvod plynu buď středotlaký nebo nízkotlaký. Ve městě se nachází čtyři regulační stanice, z toho dvě (o výkonech 10 000 a 800 m3/h) slouží pro město, zbylé jsou ve správě cestmistrovství, Fruty. K regulační stanici Fruty je přivedena VTL přípojka. Původně byl po městě proveden NTL rozvod plynu. Část těchto plynovodů byla rekonstruovaná na STL.
  Je navržena ve stávající zástavbě změna části stávajících NTL rozvodů na STL. Napojení obyvatel na STL je přes domovní regulátory plynu.
   
 • el. energie je dodávána – ČEZ distribuce. Síť ZVN 400 kV
  V rámci území je vymezena rezerva pro trasu plánovaného vedení 2x400 kV v šířce 150 m. Jedná se o nové dvojité vedení 2x400 kV Sokolnice – Bisamberg. Tato trasa však koliduje s plánovanou trasou VRT. Z tohoto důvodu je navržena variantní plocha rezervy východně od dálnice D2, kde je možné vytvořit koridor pro toto vedení aniž by se výrazně zasahovalo do trasování ostatních sítí a dopravních ploch.
  Síť VVN 110 kV
  Územím prochází dvojité vedení 110 kV, VVN č. 531/534 Elektrárna Hodonín – Klobouky u Brna a Břeclav - Sokolnice.
  Sítě a zařízení distribuční sítě
  Síť VN 22 kV
  Území Podivína je napájeno z venkovních vedení VN 22 kV:
   VN 106 směr Břeclav
   VN 355 směr Hustopeče
   VN 355 směr Břeclav
  Tato vedení a přípojky VN napájí sloupové a zděné trafostanice. V Podivíně je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve středu města v několika trasách. Je navržena přeložka venkovního vedení podél silnice na Lednici. Nová trasa bude vedena kabelem v souběhu s komunikací. Trasy nových kabelů VN budou sledovat navrženou uliční síť.

S í ť N N 0 , 4 k V
Bude provedeno rozšíření sítě NN do lokalit nové zástavby. V zástavbě v Podivíně, bude síť NN budována zemními kabely, případně koncepčně naváže na stávající stav (tedy el. dráty po sloupech).
V e ř e j n é o s v ě t l e n í
Veřejné osvětlení bude prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť NN. V částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr i pro osazení svítidel veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav.

 • KANALIZACE - město Podivín má stávající gravitační kanalizační síť převážně jednotnou. Kanalizační síť je napojena na čistírnu odpadních vod. Ochranné pásmo ČOV je 150 m. Závod Fruta a.s. Podivín má vlastní čistírnu odpadních vod. Vyčištěná voda z obou ČOV je odvedena do Ladenské strouhy.  V plochém území bude třeba splaškové vody přečerpávat. Dešťovou kanalizací se budou odvádět vody pouze z uličních prostor a do ulice spádující střechy domů. Dešťové vody z RD budou zachytávány v nádržích se zpětným využitím nebo vsakovány.
  V celém řešeném území je nutno v maximální míře zachovat a vrátit území přirozené odtokové charakteristiky, v maximální míře zachytávat dešťové vody v území (vsakování, retence, dešťové nádrže se zpětným využitím).

Město Podivín má vybudovanou gravitační kanalizační síť převážně jednotnou, s čistírnou odpadních vod, která byla nově rekonstruovaná. Hlavním recipientem pro město je Ladenská strouha. Na stokové síti je 5 odlehčovacích komor, 1 shybka, 1 areálová čerpací stanice (Pekárna). Shybka převádí odpadní vody ze zástavby na pravém břehu Ladenské strouhy na levý břeh do ČOV. Celková délka stokové sítě města je 14,7 km, z toho je 0,12 km splaškových a 0,25 km dešťových. Použitým materiálem kanalizace je beton, plast, kamenina.

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s třetím stupněm čištění. Ochranné pásmo ČOV je 150 m. Závod Fruta a.s. Hame a.s. má vlastní čistírnu odpadních vod s odpadem do Ladenské strouhy. První stoky byly postaveny v roce 1932 až 1934 (Sokolská, Palackého, Pod branou), od roku 1960 do roku 1969 (Fučíkova, Bratislavská), v roce 1970 hlavní sběrač A (1.máje, B.Němcové, Úlehlova). Kanalizace byla postupně dobudována až do roku 1998, kdy byly
odkanalizovány jedny z posledních uliček (Habánov, Dolní Valy, Horní Valy). V minulých letech byly prováděny rekonstrukce kanalizace v ulicích Palackého, Sokolská, Revoluční a Husova.
V dubnu 2004 byl zpracován firmou AQUQPROCON s.r.o. Praha Generel Podivín - Břeclavsko – rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Jsou navrženy rekonstrukce odlehčovacích komor, shybky, spojné šachty a část kanalizace v ulici Bratislavská.

Kostel sv. Petra a Pavla z první poloviny 13. století
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Židovský hřbitov s obřadní vstupní halou; nejstarší ze zhruba 1000 náhrobků je z roku 1694
Chodby a sklepení – památka stoleté přítomnosti novokřtěnců
Janův hrad (imitace zříceniny středověkého hradu vystavěná v roce 1807, nachází se v lužním lese na jižním okraji katastru města)