A) Přehled inundačních území

Inundací Dyje je mezi Podivínem a Lednicí je lužní oblast podél jejího pravého břehu (směrem k Lednici). Při vysokých stavech se však voda může přelévat i za levý břeh a ohrožovat západ a jih Podivína. Nejhorším případem by bylo zpětné vzdutí vody Dyje do Trkmanky od jejich soutoku a přelití těchto součtových vod do levobřežní inundace Trkmanky, kde by se mohly sčítat s vodami Ladenské strouhy, která je posledním obranným odtokovým korytem chránícím před povodní v Podívíně. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost shybce Strouhy pod Trkmankou na severozápadní hranicí katastru.

1. Řeka Dyje, Trkmanka a Ladenská strouha

Záplavové území Q100 Podivín

Obrázek reprezentuje rozliv Q100 a Q historické ve městě Podivín - hlavní ochranu tvoří železniční násep podél dálnice D1 a koryto Trkmanky a po soutoku i koryto Dyje. ZÚ Q100 ohrožuje pak především jihovýchodní část města, jehož odtok po odeznění zajišťuje Ladenská strouha.

 

Tok Dyje má 2 koryta - Starou meandrující a Novou napřímenou a upravenou.

 

Před Podivínem se na Dyji nachází hlásný profil na přehradní hrázi pod výtokem z Novomlýnských nádrží v obci Nové Mlýny (HP A), na Trkmance pak ve Velkých Pavlovicích (B). Nově byl zbudován HP kategorie C na Trkmance z Kobylí.

K Dyji přilehlá území na jihozápadě města - Vlčí louka, Janův hrad, Pod Čertovou, Bratrský, Od Lednice a Obora Obelisk jsou bažinatého chatakteru a není na nich, z povodňových historických důvodů, žádná místní zástavba. Ohledně protipovodňových opatření zde spolupracuje město Podivín s ORP Břeclav, a obcemi Lednicí a Ladnou, která jsou také podstatně ohrožována povodněmi.

Mapa záplavových území katastru Podivín

Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Dyje - 125 - Trkmanka po ústí do Dyje

Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Dyje - 126 - Dyje od nádrže Nové Mlýny III po Ladnou