Hydrologické údaje

Podivín patří do povodí Dyje, které spadá do širšího povodí Moravy. Páteřním tokem města je řeka Dyje, s jejími levostrannými přítoky - Trkmankou a Ladenskou strouhou (bývalým starým ramenem Trkmanky), která protéká centrem města, poté, co míří dál na jihovýchod k Ladné. Z hlediska možného povodňového ohrožení je mezi těmito toky velký rozdíl, a to v rozloze jejich sběrných povodí Dyje je delší a mohutnější v západní části katastru relativně v bezpečné vzdálenosti od zástavby města (Podivín byl od nepaměti ostrovem v Dyji), Trkmanka a hlavně Ladenská strouha zasahují do zastavených částí a mohou zde působit škody na pozemcích, v garážích a sklepech rodinných domů.

Řeka Dyje (Thaya)

Dyje (dříve též Thaya) je řeka na území Jihomoravského kraje. Je to významný pravostranný přítok Moravy. Její délka je 235,4 km, povodí zabírá 13 419 km². Na území katastru města se jedná o tok, ve kterém dochází ke zvýšení hladin v delším časovém odstupu od kritických dešťových srážek z důvodu vleklého charakteru toku pod Pálavou, kde jsou hlavní povodňové vody zachytávány retencí Novomlýnských nádrží. Z toho důvodu je relativně dostatečný časový prostor pro organizační zabezpečení protipovodňových opatření.

 Trkmanka

Je říčka v Podivíně, která přitéká ze severu od Ždánic, Kobylí a Velkých Pavlovic do západní části katastru Podivína, kde se vlévá do Dyje. Je rozhodným tokem protipovodňového varování města, neboť na něm se zvýšení hladiny z různých zdrojů projeví nejdříve.

 Ladenská strouha

Je potok protékající centrem zástavby Podivína, který teče souběžně s Trkmankou ale nikde se s ní nestéká, neboť samostatně směřuje k Ladné. Je rozhodným tokem protipovodňového varování města, neboť na něm se zvýšení hladiny z důvodu bleskových povodní vyvolaných prudkou srážkovou činností nad katastrem Podivína projeví nejdříve.

 

Letní hydrologický režim

Půdorys říční sítě města má v základních rysech u Dyje, Trkmanky i Ladenské strouhy přímý tvar. Nebezpečí povodní hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek, tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly město Podivín se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Dyji, Trkmance nebo Ladenské strouze, je tento jev výrazně omezen hlubším korytem toků, kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně nehroz anií významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky neboť celý katastr Podivína leží v nížině Dolnomoravského úvalu.