Řeka Dyje (Thaya)

Délka toku                        235,4 km          (vč. rakouské Dyje)  311 km

Plocha povodí                  13 419 km²

Průměrný průtok               43,9 m³/s       

Pramen                             Rakousko  (ve výšce 410 m n.m.)

Hydrologické pořadí          4-17-01-0451   Dyje   

                                          4-17-01-0451 -0453 Dyje - úsek Podivín   ID VT:  411 200 000 100   ID CEVT: 10 100 006

Pramen:                           ze 2 zdrojnic v Rakousku pod hradem Raabs 48°50′51,98″ s. š., 15°29′25,36″ v. d. ve výšce 410 m n. m.

Ústí:                                  do Moravy zprava pod Břeclaví u Lanžhota 48°37′0″ s. š., 16°56′26″ v. d. ve výšce 148 m n. m. - která se dále vlévá do Dunaje.

Průběh toku řeky Dyje

Dyje vzniká soutokem dvou zdrojnic, Moravské Dyje a o něco delší Rakouské Dyje, pod hradem Raabs v severním Rakousku. Údolí řeky Dyje má v celém úseku charakter meandrujícího kaňonu zařezaného do Českého masivu, vede nejprve krátce na jihovýchod, pak na severovýchod a znovu na jihovýchod. Pod Drosendorfem, kde zprava přijímá Thumeritzbach, opouští rakouské území a vtéká na Moravu, do okresu Znojmo, kde záhy začíná vzdutí Vranovské přehrady, dlouhé 30 km. Do nádrže se pod Bítovem zleva vlévá Želetavka. Ve většině tohoto úseku tvoří Dyje česko-rakouskou státní hranici a na rakouské straně na český NP bezprostředně navazuje Národní park Thayatal, vyhlášený roku 2000. Oba národní parky mají dohromady 76 km². Velkým meandrem Šobes se tok opět stáčí na severovýchod a před Znojmem je vzdut malou vodní nádrží.

Nové Mlýny – ústí

Novomlýnskou přehradou vstupuje Dyje Věstonickou branou mezi Jihomoravskými a Středomoravskými Karpaty do Dolnomoravského úvalu a teče zhruba na jihovýchod a posléze na jih. Její zbylý tok je téměř celý regulován, takže o původním charakteru řeky nyní vypovídají pouze zbytky lužních lesů se zachovanými starými říčními rameny a meandry. Značnou částí dolního toku teče Dyje po severním a východním okraji komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. V katastru Podivína se do ní zleva vlévá Trkmanka. Pak protéká druhým největším a posledním sídlem přímo na toku, Břeclaví, kde tvoří dvěma rameny říční ostrov a zprava přijímá Včelínek. Nedlouho poté opět dosahuje hranice s Rakouskem a tvoří ji až do konce svého toku. Krátce předtím, než zaústí zprava do Moravy, vlévá se do ní ještě Kyjovka. Soutok Dyje a Moravy je česko-rakousko-slovenským trojmezím a nejjižnějším a nejníže položeným (148 m n.m.) bodem území Moravy. Do roku 1920 vedla moravsko-rakouská hranice severněji, viz Dyjský trojúhelník.

Přestože je v místě soutoku Dyje delší a má i větší povodí než Morava, vlivem nižších srážkových úhrnů ve stínu Českomoravské vrchoviny je zřetelně méně vodná, a proto se bere za její přítok.

Podle historických pramenů a archeologických a stratigrafických výzkumů vedl původní tok Dyje pravděpodobně úvalem od Novosedel kolem Břeclavi k Lednici, kudy dnes tečou Polní potok a Včelínek. Tento fakt dokládá např. Kosmova kronika, která k roku 1082 uvádí Dyji jako jižní hranici Moravy, rozdvojení Dyje u Novosedel je popsáno v tzv. Fürstenbuchu ještě ve 13. století. Mezi rameny tak existoval ostrov s Pavlovskými vrchy, později se tok stabilizoval pouze do severního ramene Dyje přes Mušov.

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje.

Přítoky Dyje

levé   – Moravská Dyje, Želetavka, Jevišovka, Jihlava, Svratka, Trkmanka, Kyjovka
pravé – Pulkava, Polní p., Pokran
Povodně

Povodí řeky bylo postiženo povodněmi v letech 1997 (spíše okrajově), 2002 a především v roce 2006. Na jaře 2006 došlo při povodních k přetečení a poškození všech přehradních hrází na toku řeky. Povodeň nebyla schopna zadržet ani soustava nádrží Nové Mlýny a došlo mj. k vážnému poškození zámeckých zahrad v Lednici.


Trkmanka

Délka toku                          41,7 km          

Průměrný průtok                0,39 m³/s (Velké Pavlovice)      

Plocha povodí                    359,0 km2

Pramen                              ve Ždánickém lese ve výšce 320 m n.m.    

Ústí                                    do Dyje u Podivína ve výšce 160 m n.m. zleva

Hydrologické pořadí pro    4-17-01-0120    ID VT: 419 590 000 100   ID CEVT: 10 100 087

Protéká obcemi

Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Brumovice, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice, Rakvice, Podivín

Průběh toku Trkmanky

Trkmanka pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Nad Kobylím na ní leželo někdejší Kobylské jezero. U města Podivín se vlévá zleva do Dyje na jejím 34,5 říčním kilometru. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje.

Přítoky

Největším přítokem Trkmanky, co se délky toku, plochy povodí a vodnosti týče, je Spálený potok. Průměrná hustota říční sítě činí 0,66 km/km². Celkově se v povodí Trkmanky nachází 115 vodních toků v délce do jednoho kilometru a 64 vodních toků v délce 1 až 10 km. Potoky dlouhé 10 až 20 km jsou v povodí celkem tři.

Povodňové ohrožení a jeho zdroje

Pokud nastanou povodňové průtoky na Trkmance ve Velkých Pavlovicích (HP C), s jistotou dorazí rovněž do Podivína. Je proto nutná krizová komunikace mezi Podivínem a Pavlovicemi o vzájemném vyrozumění a varování. Na Dyji je podobná situace pod Novomlýnskou nádrží, kde by případná "zvláštní povodeň" nejdříve dorazila do obce Nové Mlýny, Bulhary a Lednice, odkud musí přijít varování pro Podivín a Ladnou. Ladenská strouha nijak s Trkmankou nekomunikuje, i když na katastru Podivína ji shybkou "nevodně" kříží. Ladenská strouha však může zvýšit svou hladinu při vysokých vodních stavech v Dyji a tím ohrožovat jižní zástavbu města.

Ladenská strouha

ID toku (DIBAVOD) 419 900 300 100
ID toku (ISVS): 500 053 303
ID toku (CEVT): 10 188 839

Ladenská strouha je potok v Podivíně, který protéká jižní částí města. Pramení v Rakvicích, protéká Podivínem, kde mimoúrovňově kříží Trkmanku a do svého recipientu Dyje se vlévá v Břeclavi. Svůj název dostala od obce Ladná, kterou protéká za Podivínem.

 

Jamborův práh

DIBAVOD: 419 900 003 500     CEVT: 10 441 552         Jamborův práh

Trníček

DIBAVOD: 419 900 000 200

Vodní toky v katastru města Podivín - mapa