Historické povodně


Historické povodně v ORP Břeclav probíhaly v letech:

  • červenec 1997 - největší povodeň na Moravě (až Q500-letá)
  • srpen 2002
  • duben 2006
  • červen - červenec 2006
  • srpen 2008

místa největších ohrožení: jižní část města - Habánov, Rybáře, Poříčí I., Poříčí II., okolí ČOV, Pod Branou.


V povodí Dyje byly významné především povodně v letech 1997, 2002 a 2006.

Povodeň 1997

Srážky a povodňové stavy přišly ve dvou vlnách mezi 4.-.8.7. 17.-.21.7. Povodněmi byla zasažena především severní část Moravy, ale významné srážky spadly i na Českomoravské vrchovině a projevily se i v povodí Dyje. Průtoku na úrovni Q100 bylo dosaženo v povodí Svratky a Svitavy. V povodí Svratky byla povodňová vlna transformována pomocí nádrže Vír. Tím došlo ke zpoždění odtoku v částí povodí a snížení vlivu povodně v dolním toku Dyje. Horní část povodí Dyje nebyla srážkami zasažena v takové míře, průtok na profilu Hevlín kulminoval na úrovní 55,5 m3/s, tedy ani na úrovni Q1

Povodeň 2002

První vlna trvala 6.-7.8., druhá vlna následovala ve dnech 11.-14.8.2002. Na transformaci povodňové vlny se výrazně podílela manipulace na VD Vranov. Celkově bylo v nádrži zadrženo 16,6 mil m3 vody, bylo dosaženo snížení kulminačního průtoku o 60 m3/s, tím byl umožněno udržení neškodného průtoku 240 m3/s až do ranních hodin 13. 8. 2002.

V obci Novosedly se vytvořil rozliv o ploše 450 ha o objemu 6 mil m3 s nedostatečným odtokem. Během povodně bylo v obci Jevišovka evakuováno 481 osob (celá obec). Nedošlo však k významným škodám na majetku osob. Byla zaplavena komunikace č. III/4143, objekt ČSO Jevišovka, kanalizace, ČOV a zemědělské pozemky. K zaplavení pozemků došlo i z Baštýřského potoka. Ve městě Podivín došlo k zatopení pouze v dvou nejníže položených částí ulic města v inundaci Ladenské strouhy, zatopení bylo způsobeno nastoupáním podzemní vody a zatopeny byly pouze sklepní prostory, nedošlo k zatopení žádného objektu zemědělské výroby ani stávající ČS PHM. Zvýšený průtok bezprostředně ovlivnil i vodní dílo Nové Mlýny a dne 15.8.2002 bylo z dolní nádrže VDNM vypouštěno cca 300 m3/s. V rámci vodních toků byly poškozeny jezy a stavidla. V celém okrese Břeclav byla odhadnuta celková škoda na majetku ve výši 104,805 mil. Kč. 

Povodeň 2006 - duben

V důsledku náhlého oteplení a vydatné srážkové činnosti, zejména ke konci března 2006, docházelo k rychlému odtávání sněhové pokrývky. V řadě historických povodní na Dyji se povodeň z jarního období roku 2006 řadí kulminací 482 m3/s na přítoku do nádrže Vranov na druhé místo. Vlivem mimořádného, historicky nejvyššího, předpuštění zásobního prostoru nádrže Vranov byl ale maximální odtok v celé trati Dyje pod Vranovem až po vodní dílo Nové Mlýny nižší, než v r. 2002 (v roce 2002 byl max. odtok 364 m3/s). Kulminace v jednotlivých profilech je uvedena v tabulce níže.

Kulminace v jednotlivých profilech při povodni v dubnu 2006

Tok Stanice Datum Čas Stav [cm] Průtok [m3/s] N – letost
Dyje Vranov 30.3. 18:40 346 311 200
Dyje Znojmo 31.3. 1:30 412 324 200
Dyje Hevlín 31.3. 8:00 523 183 20
Dyje Trávní Dvůr 30.3. 9:00 - 10:00 558 222 20 - 50
Dyje Nové Mlýny 1. 4. 18:00 -- 740 20 - 50
Jevišovka Hrušovany n. J. 30. 3. 22:00 256 32 10

Průběh povodně v nádrži Nové Mlýny - dolní, duben 2006

Zde je odkaz na souhrnnou zprávu o povodni z roku 2006: http://www.vuv.cz/files/pdf/problematika_povodni/povoden-2006_souhrnna_zprava.pdf

Povodeň 2006 - duben

V důsledku vydatné srážkové činnosti zejména v nočních hodinách 29.6.2006 (až 170 mm/24 hod) docházelo k velmi rychlým nárůstům hladin ve vodních tocích, a to zejména v povodí Moravské Dyje a poté Dyji nad VD Vranov.

Kulminace v jednotlivých profilech při povodni v červnu - červenci 2006

Tok Stanice Datum Čas Stav [cm] Průtok [m3/s] N – letost
Dyje Podhradí 30. 6. 11:00 535 534 > Q1000
Dyje Vranov 30. 6. 20:00 292 235 > Q100
Dyje Znojmo 30. 6. 17:30 364 253 > Q100
Dyje Hevlín 1. 7. 11:30 548 205 Q20 – Q50
Dyje Trávní Dvůr 1. 7. 7:00 559 211 Q20 – Q50
Dyje Nové Mlýny - odtok 1. 7. 8:40 546 215 Q1 – Q2