Preambule


Povodňový plán města Podivín je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany obyvatelstva, je podkladem pro rozhodování povodňové komise (PK) města. Původní povodňový plán město zpracovalo v únoru 2007 jako reakci na povodně v roce 2006. K digitalizaci plánu se přistoupilo v listopadu 2021, od kdy se datuje tento digitální povodňový plán města Podivín.

Povodňovou komisi města určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo města a jejím základním úkolem je dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření a organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně.

Povodní se ve smyslu § 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.

Nebezpečí povodně jsou situace zejména při:

  • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
  • déletrvajících srážkách, prognóze intenzivních srážek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů,
  • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Povodňovou ochranou na území Jihomoravského kraje se zabývá Studie ochrany před povodněmi Jihomoravského kraje.

Vlastní protipovodňovou činností se zabývá Povodňový plán Jihomoravského kraje.


DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY NA WEBU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE VZTAHEM K POVODNÍM

www.kr-jihomoravsky.cz/povodne             Digitální povodňový plán Jihomoravského kraje

mapy.jmk.cz/geoportal/                             Geoportál map dPP Jihomoravského kraje