B. Věcná část

Charakteristika zájmového území


Správní obvod města Podivín

Podivín je malé město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 8 km severně od Břeclavi. Žije zde 3011 obyvatel. Podivín leží v Dolnomoravském úvalu, na mírném zaobleném návrší nad dyjskou nivou, asi 1,5 km severovýchodně od soutoku Trkmanky a Dyje (soutok patří do katastru Podivína). Město se rozkládá v nadmořské výšce 160–175 m n.m. a protéká jím Ladenská strouha.

Území správního obvodu Podivín spadá do povodí řeky Dyje, Moravy, Dunaje a úmoří Černého moře.

Podivín leží v Dolnomoravském úvalu, na mírném návrší nad dyjskou nivou, asi 1,5 km severovýchodně od ústí Trkmanky do Dyje. Město se rozkládá v nadmořské výšce 160–175 m n.m. a protéká jím Ladenská strouha (staré rameno Trkmanky).

Katastrální území tvoří většinou plochá polní krajina, na východě zvolna stoupající až do výšky 210 m n.m. směrem k Moravskému Žižkovu, pouze na jihozápad zasahuje lužní les okolo Dyje, který je součástí Přírodního parku Niva Dyje a Lednicko-valtického areálu.

Severovýchodním okrajem Podivína vede paralelně železniční koridor Brno–Břeclav (se stanicí Podivín), silnice II/425 a dálnice D2 (s nájezdem na 41. km), které zde mimoúrovňově kříží silnice II/422 procházející městem. Dále odsud vede silnice III. třídy č. 42226 (Podivín – Rakvice), spojená s II/425 krátkou spojkou III/42227.

Od roku 2008 je Podivín začleněn do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (zóna 565), v jehož rámci je významným přestupním uzlem. Zastavují zde nejen osobní vlaky linky S3, ale také rychlíky a spěšné vlaky linky R13, z nichž tu lze přestoupit na autobusové linky 555 (směr Rakvice nebo Lednice, Valtice), 556 (směr Velké Bílovice a Hodonín) a 574 (směr Ladná a Břeclav).

Katastrálním územím Podivína prochází hranice Přírodního parku Niva Dyje, Lednicko-valtický areál, který je pod ochranou UNESCO a CHOPAV kvartér řeky Moravy. Západně a jižně od sídla prochází hranice CHKO Pálava.

Podivín je důležitým východiskem pro cykloturistiku. Od nádraží vedou cyklotrasy jak do Lednicko-Valtického areálu, tak do různých vinařských lokalit (Velkopavlovická vinařská podoblast). Od nádraží také vede žlutá turistická značka směr Janův hrad a Lednice.

Z hlediska klimatického jde o území s průměrnou roční teplotou 9,1 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 590 mm.

V celé oblasti dílčího povodí Dyje jsou zahrnuty klimatické oblasti teplé, mírně teplé a okrajově i jedna oblast chladná (dle Atlasu podnebí Česka z r. 2007). Mírně teplé oblasti se vyskytují zhruba v severozápadní polovině dílčího povodí. V jihovýchodní polovině území jsou zastoupeny teplé oblasti.
Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961–1990 (toto třicetileté období bylo zvoleno Světovou meteorologickou organizací – WMO – za standardní klimatologické období) činí pro dílčí povodí Dyje 590 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen s úhrnem srážek 77 mm, následují měsíce květen a červenec se shodným úhrnem 70 mm. Na srážky nejchudší jsou měsíce únor a březen s dlouhodobým úhrnem srážek 33 mm. Jen nepatrně lepší je říjen, kdy dosahuje průměrný úhrn 36 mm.