POVODŇOVÝ PLÁN města PODIVÍN

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán města Podivín IDdPP:12260 byl zpracován subjektem RNDr. Jaroslav TUPÝ, Uherské Hradiště (jptupy@gmail.com) ve spolupráci s MÚ Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Břeclav. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Podivín a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na pod.povodnoveplany.cz.      

 

Vodní toky

  • Dyje
  • Trkmanka
  • Ladenská strouha

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-3069/2022/5419
ze dne 16. 2. 2022
 
 
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí
Čj.: MÚBR/    /2022/xx-xxx ze dne   .   . 2022

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část září 2021
organizační část září 2021
grafická část září 2021
přílohy září 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze září 2021
offline verze září 2021
digitalizovaná verze září 2021
databáze POVIS září 2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i